121

កណ្តាប់ដៃ

កណ្តាប់ដៃ

Drilling machine drilling: គឺជាអាគ្រីលីក ទៅតាមទីតាំងនៃគំនូរ ដើម្បីកំណត់ទីតាំង រួចខួង។

CNC punching: ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដាល់គឺងាយស្រួលណាស់ យើងត្រូវប្រើតែក្នុងកុំព្យូទ័រតាមទំហំគំនូរដែលគូសលើកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើផែនទីចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន CNC ខាងក្នុងម៉ាស៊ីននឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១